Hóa chất cho in vải

1. Chất bóng dẻo  – Tên gọi là trắng dẻo 2130 2. Mô tả – Trắng...
Liên hệ : 0908.002.388
1. Mực in vài bò giặt mài  – Tên gọi là Trắng dẻo 601A, bóng dẻo...
Liên hệ : 098.345.8383
1. Chất bóng dẻo  – Tên gọi là bóng dẻo 2130 2. Mô tả – Bóng dẻo...
Liên hệ : 098.345.8383
1. Chất trắng dẻo  – Tên gọi là trắng dẻo 807 2. Mô tả –...
Liên hệ : 098.345.8383
1. Mầu in vải Orange FR.  – Tên gọi Orange FR 2. Mô tả – Orange FR là...
Liên hệ: 098.345.8383
1. Mầu in vải Black FB  – Tên gọi Black FB 2. Mô tả – Black FB là một...
Liên hệ: 098.345.8383
1. Mầu in vải Green FBB  – Tên gọi Green FBB 2. Mô tả – Green FBB là...
Liên hệ: 098.345.8383
1. Chất bóng dẻo  – Tên gọi là bóng dẻo 553 2. Mô tả – Bóng...
Liên hệ: 098.345.8383
1. Chất trắng dẻo  – Tên gọi là trắng dẻo PVC 2. Mô tả – Trắng...
Liên hệ : 098.345.8383
1. Chất bóng dẻo  – Tên gọi là bóng dẻo PVC 2. Mô tả – Bóng...
Liên hệ : 098.345.8383
1. Chất trắng dẻo  – Tên gọi là trắng dẻo 315 2. Mô tả –...
Liên hệ : 098.345.8383
1. Chất bóng dẻo  – Tên gọi là bóng dẻo 25 2. Mô tả – Bóng dẻo...
Liên hệ : 098.345.8383
1. Chất bóng dẻo  – Tên gọi là bóng dẻo 807 2. Mô tả – Bóng...
Liên hệ: 098.345.8383
1. Chất trắng dẻo  – Tên gọi là trắng dẻo 65 2. Mô tả – Trắng...
Liên hệ : 098.345.8383
1. Mầu in vải Violet 1A684  – Tên gọi Violet 1A684 2. Mô tả –Violet 1A684...
Liên hệ: 098.345.8383
1. Mầu in vải Yellow 1A701  – Tên gọi Yellow 1A701 2. Mô tả – Yellow 1A701...
Liên hệ: 098.345.8383
  1. Mầu in vải Red FYK.  – Tên gọi Red FYK 2. Mô tả – Red FYK là một...
Liên hệ: 098.345.8383
1. Mầu in vải Red .  – Tên gọi Red  2. Mô tả – Red FR là một hóa...
Liên hệ: 098.345.8383
  1. Mầu in vải Yellow 12.  – Tên gọi Yellow 12 2. Mô tả – Yellow 12...
Liên hệ : 098.345.8383
1. Mầu in vải Blue F8G.  – Tên gọi Blue F8G 2. Mô tả – Blue F8G là một...
Liên hệ : 098.345.8383